Adatkezelés

Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

1.     Általános adatok

A jelen weblap üzemeltetője Guba István egyéni vállalkozó.

Az Adatkezelő adatai:

Vállalkozó (adatkezelő): Guba István e.v. adószám: 79732576-1-33

Székhely: cím: 2735 Dánszentmiklós, Tessedik Sámuel u. 23.

Weblap: https://vofelypisti.hu

Kapcsolattartás: Guba István e.v. 2735 Dánszentmiklós, Tessedik S. u. 23.

Telefon: +3620/ 388 1009

E-mail: gubaistvan62@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: nem kötelező

Adatvédelmi kérelmek: a kapcsolattartási címre postán küldve, vagy ímél címre küldve

Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozók tekintetében a konkrét      adatfeldolgozóra vonatkozóan, megkeresésre adunk tájékoztatást.

Külföldi adattovábbítás: nem történik

2.  Főbb fogalmak, melyet ebben a dokumentumban használunk

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

3.    Szabályzat hatálya

A Vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;  az adatkezelési célok felsorolását;  azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelése történik;      mind azok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és  hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait.

4.   Adatgyűjtés

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, például: olyan gyűjtőoldaltól, ahol ön szolgáltatót keres, vagy ahol ön online, vagy offline vásárolt,        szállítóinktól, alvállalkozóinktól,    partner-weboldalainktól,    nyilvános           weblapokról, ügynökségektől.

Önre vonatkozó adat, amit mi kezelünk:

az ón neve;

 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • címe;
 • mind azok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

(b)       Azon adatok, amelyeket weblapjaink látogatóiról, applikációink, szoftvereink felhasználóiról kezelünk:

amennyiben online lép velünk kapcsolatba, az ön IP címe;

 • az ön felhasználói neve;
 • az Ön viselkedése a weblapon;
 • fizetési adatok;
 • megrendelések és korábbi megrendelések; (c) Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról:

adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére a szolgáltatás nyújtásához szükségesek;

ügyfélkapcsolat menedzseléshez szükséges adat marketing adat.

(d)       Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe öntől az ön weblapja; az ön fényképe kapcsolattartási adatai;

 • szállítói átvilágítás adatai;
 • azonosításhoz szükséges adat és cím;
 • fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

Különleges adatot nem kezelünk.

5.    Adatkezelési céljaink

Vállalkozó, mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

 • üzletmenet-folytonosság;
 • folyamatos szolgáltatásnyújtás;
 • marketingtevékenység;
 • minőségbiztosítás;

6.     Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

6.1 Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld, vagy hogy megfeleljünk a weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, és/vagy hogy megfeleljünk a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek, amelyet önnel kötöttünk; vagy

 • az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
 • amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:

üzletmenet működtetés és fejlesztés; a weblap és a mobil alkalmazás működtetése;

 • marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
 • ügyfeleink számára szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetést fogadni, és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;
 • a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése;

6.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ, amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon. Amennyiben erről van szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg.

7.     Személyes adat továbbítása

7.1        Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:

 • szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
 • amennyiben Ön a megrendelő, a partnerünkkel;
 • társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik
 • analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapjainkat és applikációinkat optimalizáljuk, illetőleg fejlesszük.

Szerződéssel vagy törvényi rendelkezés érvényben tartásával korlátozunk minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges. Szerződéskötéskor a konkrétan Önt érintő adatkezelési időtartamról tájékoztatást adunk.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatokat nem továbbítunk.

8.     Cookie-k (sütik)

8.1 Mobilapplikációk és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapunkat. A cookie-kat azért használjuk, hogy testre szabhassuk a jövőben az ön számára weblapjainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az ön preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

8.2 Vállalkozónak érdeke megtudni, hogy melyek a weboldalainak azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Vállalkozó más nagyobb szolgáltatóhoz

hasonlóan, ezeket az adatokat arra is használhatja, hogy a weboldal-élményt az Érintett igényei szerint alakíthassa.

8.3 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a süti beállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

8.4      Alkalmazott sütik:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Vállalkozó weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. Vagyis elengedhetetlen ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A Vállalkozó webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében anonim adatokat gyújt. Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információt a Google adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: www.google.com/analytics

9.      Az ön jogai

9.1  A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

9.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintett jogok:

 • hozzáférés, az önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 • bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
 • tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

9.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést észszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn 30, azaz harminc napon belül).

10.  Információbiztonság

 • Vállalkozó elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.
 • A szervezeti intézkedések magukban foglalják a papír alapú iratok elzárását. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és vírusírtó szoftverek használatát a Vállalkozó székhelyén.
 • Annak a folyamatnak a részeként, amely során ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az ön saját felelősségére történhet. Amint az ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.
 • Weblapunk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.
 • Vállalkozó időnként a Facebook és a Google hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók adatokat gyűjtenek és kapnak a Vállalkozó weboldaláról, valamint más internetes weboldalaktól, például sütik segítségével. Ezen adatok felhasználásával webanalitikai, illetve célzott hirdetési szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé Vállalkozó számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg kizárólag olyan embereknek, akik már egyszer felkeresték a Vállalkozó weboldalát, vagy weboldalának aloldalát. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő weboldalakon jelenhetnek meg. Ezek a remarketing listák a felhasználószemély konkrét azonosításra nem alkalmasak.

11.  Egyéb rendelkezések

1 1 .1 Vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

1 1 .2 A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

1 1 .3 A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vette az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

1 1 .4 Intézkedéseket hoz és fog hozni annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az utasításnak megfelelően kezeljék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

1 1 .5 Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

1 1 .6 A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkek) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira is vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

1 2.  Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 221C) ugyfelszolgalat@naih.hu.